Internet | Netwerk | Consultancy

Algemene voorwaarden ICqT Consultancy, Wapenveld
1. Algemeen
1.1. Op alle door en/of aan ICqT Consultancy, gevestigd te Wapenveld, gedane aanbiedingen, met ICqT
Consultancy gesloten overeenkomsten, alsmede de uitvoering daarvan en op alle andere
verbintenissen met ICqT Consultancy, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.2. De toepasselijkheid van door koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen, tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk door ICqT Consultancy schriftelijk zijn
aanvaard en dan uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor zij zijn aanvaard.
1.3. Onder koper wordt verstaan elk natuurlijk- of rechtspersoon die zaken en/of diensten afneemt van
dan wel een overeenkomst sluit met ICqT Consultancy.
1.4. Inkoop-, verkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, verbinden
ICqT Consultancy niet, tenzij deze schriftelijk door ICqT Consultancy zijn aanvaard. Een door
ICqT Consultancy onweersproken mededeling van de afnemer, dat deze de voorwaarden van
ICqT Consultancy niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, kan niet worden
gezien als aanvaarding van bovengenoemde voorwaarden.
1.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van
toepassing is, blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht.
2. Verkoop
2.1. Aanbiedingen, overeenkomsten en prijzen
2.1.1. Alle door ICqT Consultancy gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.1.2. Bij gebreke van een schriftelijke orderbevestiging wordt de factuur geacht het bestaan en de
inhoud van de overeenkomst volledig en juist te bewijzen.
2.1.3. De door ICqT Consultancy vermelde prijzen zijn exclusief BTW en gelden af Wapenveld, tenzij
nadrukkelijk anders vermeld.
2.1.4. In geval van aantoonbare wijziging van een of meer van de kostprijsbepalende factoren, zoals
inkoopprijzen, valutakoersen, belastingen, rechten, lasten, vrachten e.d. is ICqT Consultancy
gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. Koper heeft alsdan niet
het recht de vereenkomst te ontbinden.
2.1.5.Zonder uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de directie van ICqT Consultancy, is
ICqT Consultancy niet gebonden aan toezeggingen van haar medewerkers.
2.1.6. Toezending van aanbiedingen en / of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van
een order. Niet acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen
30 dagen, aan koper ter kennis gebracht.
2.1.7.Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat koper,
uitsluitend ter onzer beoordeling, voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming
van de overeenkomst.
2.1.8.Wij zijn bevoegd om, indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten, voor een juiste
uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met koper, anderen in te schakelen,
waarvan de kosten aan koper zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgave.
2.2. Levering
2.2.1. De koper is verplicht de bestelde en ter aflevering aangeboden zaken in ontvangst te nemen.
2.2.2. Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven en zijn voor ICqT Consultancy niet
bindend.
2.2.3. Onjuistheden in de aflevering geven koper niet het recht om het nakomen van zijn eigen
verplichtingen t.o.v. ICqT Consultancy geheel of gedeeltelijk op te schorten.
2.2.4. Indien de aflevering wordt vertraagd door overmacht, waaronder in elk geval wordt begrepen
im- en exportbelemmeringen, transportmoeilijkheden, wanprestaties door toeleveranciers van
ICqT Consultancy, is ICqT Consultancy gerechtigd de leveringstermijn te ontbinden, zonder tot
enige vorm van schadevergoeding verplicht te zijn.
2.2.5. Tenzij levering franco en inclusief verzekering is overeengekomen, vindt verplaatsing van de te
leveren zaken plaats voor rekening en risico van koper.
2.2.6.Wanneer koper de aangeboden goederen niet accepteert, is ICqT gerechtigd opslagkosten in
rekening te brengen, 1% per maand van het openstaande factuurbedrag met ingang van de dag
waarop wij wilden leveren. De goederen staan ter beschikking van koper opgeslagen, voor zijn
rekening en risico.
2.2.7. Indien koper niet binnen 3 maanden na hiervoor bedoelde datum, onder gelijktijdige betaling, de
goederen heeft afgenomen, zijn wij gerechtigd die goederen onderhands of in het openbaar te
(doen) verkopen. De opbrengst zal niet met het door koper aan ons verschuldigde bedrag
worden verrekend.
2.2.8. De koper machtigt ons bij deze tot verkoop en verrekening over te gaan.
2.3. Reclame en garantie
2.3.1.Klachten betreffende uiterlijk waarneembare gebreken dienen schriftelijk aan
ICqT Consultancy gemeld te worden onder opgave van aard en omvang van de klachten en wel
binnen 8 dagen na de aflevering. Klachten m.b.t. overige gebreken dienen binnen 8 dagen na
constatering schriftelijk aan ICqT Consultancy gemeld te worden onder opgave van aard en
omvang van de klachten.
2.3.2. Het indienen van reclames geeft koper niet het recht om betaling van de koopprijs geheel of
gedeeltelijk op te schorten, danwel de overeenkomst te ontbinden.
2.3.3. Koper is verplicht zaken die voor garantie in aanmerking komen franco naar het door
ICqT Consultancy opgegeven adres te verzenden, tenzij anders overeengekomen.
2.3.4. Indien een klacht gegrond bevonden wordt, zal ICqT Consultancy de gebreken kosteloos
herstellen, indien en voor zover ze zijn ontstaan binnen de geldende garantietermijn, doch
slechts indien deze een gevolg zijn van gebrekkige constructie, gebrekkige uitvoering of
afwerking, danwel gebruik van slecht materiaal.
2.3.5. ICqT Consultancy geeft geen garantie op normale slijtage van onderdelen. De garantie is niet
van toepassing, c.q. vervalt indien koper zonder toestemming van ICqT Consultancy
werkzaamheden heeft verricht danwel heeft laten verrichten aan de geleverde zaken, de zaken
onoordeelkundig heeft gebruikt, danwel onderhouden of andere onderdelen in of aan de
geleverde zaken heeft aangebracht zonder voorafgaande toestemming van ICqT Consultancy.
2.3.6. De garantie is niet van toepassing indien gebreken zijn ontstaan door gebruikmaking van illegale
software. ICqT Consultancy is nooit aansprakelijk voor schade ontstaan door gebruik van illegale
software. Indien koper gedurende de tijd dat de zaken nog eigendom van ICqT Consultancy zijn
schade veroorzaakt aan de zaken door gebruik van illegale software, is koper aansprakelijk voor
alle daardoor door ICqT Consultancy te lijden schade.
2.3.7.De geleverde zaken worden tegen de gebreken, zoals bedoeld in lid 4, gegarandeerd gedurende
de garantietermijn, zoals vermeld in de aanbieding en/of op de factuur. De garantietermijn
vangt aan op de dag van aflevering van zaken aan de koper. Verkleuren van kunststoffen of
gelakte materialen valt niet onder de garantie. Mechanische onderdelen als schakelaars, LED’s,
LCD’s, lampen en kunststofachtige materialen hebben een maximale garantie van 6 maanden.
2.3.8.Vervangen onderdelen en/of zaken worden eigendom van ICqT Consultancy.
2.3.9. ICqT Consultancy is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens die zijn opgeslagen op
harddisks, floppy disks, tapes banden of andere mediadragende producten.
2.3.10. Kosten die voor ICqT Consultancy zijn ontstaan i.v.m. niet gegronde klachten of betreffende
zaken waarvoor de garantietermijn is verstreken, zullen volledig voor rekening van de koper
worden gebracht.
2.4. Aansprakelijkheid
2.4.1.Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht, behoudens geval van opzet of grove
schuld door ICqT Consultancy en behoudens hetgeen waartoe ICqT Consultancy op grond van
garantie gehouden mocht zijn, is ICqT Consultancy niet gehouden tot vergoeding van schade,
van welke aard of oorzaak dan ook, ook niet indien de schade is ontstaan door opzet of grove
schuld van ondergeschikten van ICqT Consultancy en door ICqT Consultancy bij de
overeenkomst ingeschakelde derden en/of hulpzaken, door gebreken aan geleverde producten
of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van door ICqT Consultancy te leveren of
geleverde apparatuur, programmatuur, documentatie en/of diensten.
2.4.2. Eventuele aansprakelijkheid van ICqT Consultancy is te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag
van de schadetoebrengende zaak, exclusief BTW.
2.4.3.Koper is gehouden ICqT Consultancy te vrijwaren van aanspraken van derden op
schadevergoeding wegens gebreken in door ICqT Consultancy geleverde zaken en/of diensten.
2.5. Illegale software
2.5.1. ICqT Consultancy is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen indien op zaken die ter reparatie
worden aangeboden, al dan niet onder garantie vallend, illegale software wordt aangetroffen.
Alle kosten zowel direct als indirect ontstaan door de aanwezigheid van de illegale software
komen ten laste van de koper.
2.5.2.Koper vrijwaart ICqT Consultancy van elke aansprakelijkheid hiermee verband houdend.
2.5.3.Koper verleent ICqT Consultancy het recht om alle illegale software van de aangeboden zaken te
verwijderen, zonder dat koper hieraan rechten kan ontlenen m.b.t. schadeloosstelling, wegens
verloren gegane gegevens, programma’s of anderszins.
2.5.4. Indien als gevolg van toepassing van lid 3 ICqT Consultancy extra kosten moet maken, danwel
extra werkzaamheden moet verrichten, is ICqT Consultancy gerechtigd deze aan koper in
rekening te brengen op basis van de gemaakte kosten en het geldende uurloon.
2.6. Betaling
2.6.1. De door ICqT Consultancy aan koper verzonden facturen dienen binnen 14 dagen na
factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te zijn voldaan. Verrekening is niet
toegestaan.
2.6.2. Bij niet tijdige en/of volledige betaling is koper over het factuurbedrag c.q. restant daarvan
vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 1% per (gedeelte van een) kalendermaand
over het nog openstaande bedrag.
2.6.3.Wanneer ICqT Consultancy een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde
ter incasso geeft, zijn alle gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten daarmee verband houdend
voor rekening van koper.
Voor de buitenrechtelijke kosten is koper minimaal 15% van de hoofdsom vermeerderd met de
reeds verschenen rente aan ICqT Consultancy verschuldigd, met een absoluut minimum van
€150,= excl. B.T.W.
2.7. Eigendomsvoorbehoud
2.7.1. Alle door ICqT Consultancy aan koper te leveren en geleverde zaken blijven eigendom van
ICqT Consultancy, totdat de koper zijn verplichtingen jegens ICqT Consultancy terzake
betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties, terzake door ICqT Consultancy
verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede terzake de vorderingen van
ICqT Consultancy op koper wegens tekortschieten door koper in de nakoming van zijn
verbintenissen jegens ICqT Consultancy heeft voldaan.
2.7.2.Koper is gerechtigd om de zaken in het kader van diens normale bedrijfsuitvoering te verkopen
en/of te gebruiken, maar is niet gerechtigd om de zaken op welke wijze dan ook te
vervreemden, te bezwaren met een beperkt zekerheids- of genotsrecht, of anderszins aan
verhaal door ICqT Consultancy te onttrekken.
2.7.3. Bij niet nakoming door koper van zijn in lid 1 genoemde verplichtingen is ICqT Consultancy
gerechtigd zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist de zaken op grond
van het eigendomsvoorbehoud of anderszins (nog) eigendom van ICqT Consultancy zijn, terug
te nemen. Koper is alsdan gehouden om ICqT Consultancy de plaats aan te wijzen waar de
zaken zich bevinden, de zaken als eigendom van ICqT Consultancy te identificeren en verleent
ICqT Consultancy reeds nu voor alsdan toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen
te betreden danwel te laten betreden teneinde de zaken terug te nemen.
2.7.4.Software programma’s ontwikkeld in opdracht van derden zijn en blijven eigendom van ICqT
Consultancy, mits schriftelijk anders overeengekomen. Koper heeft enkel het gebruiksrecht.
2.8. Ontbinding
2.8.1. Indien :
2.8.1.1.Koper enige op hem berustende verplichting jegens ICqT Consultancy niet, niet tijdig of
niet juist nakomt;
2.8.1.2.Koper failliet verklaard wordt, of een verzoek daartoe ingediend is, surseance van betaling
aanvraagt of aangevraagd is, of wanneer hij in (voorlopige) surseance van betaling
verkeert;
2.8.1.3.Op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen beslag is danwel wordt gelegd;
2.8.1.4.De koper krachtens rechterlijk vonnis handelingsonbekwaam is geworden of van zijn
vrijheid is beroofd;
2.8.1.5.Koper ontbonden of geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft,
overlijdt;
2.8.1.6.Koper overgaat tot staking of daartoe reeds is overgegaan, overdracht van zijn bedrijf of
een belangrijk gedeelte ervan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op
te richten danwel reeds bestaand bedrijf, en koper nog niet aan al zijn verplichtingen
jegens ICqT Consultancy heeft voldaan, heeft ICqT Consultancy het recht door het
plaatsvinden van een van de opgemelde omstandigheden, zonder dat enige
waarschuwing, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de
overeenkomst als ontbonden te beschouwen, hetzij het geleverde als eigendom van ICqT
Consultancy terug te vorderen op de wijzen als bepaald in artikel 2.7.3, hetzij enig bedrag
door koper aan ICqT Consultancy verschuldigd in zijn geheel op te eisen. Daarnaast heeft
ICqT Consultancy het recht om van koper schadevergoeding te vorderen.
2.9. Overmacht
2.9.1. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem
worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de
overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
2.9.2. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van
oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het
vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare
nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot
energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties
van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van
noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen
en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan de leverancier toe te
rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot
schadevergoeding.
3. Inkoop
3.1. Totstandkoming overeenkomst
3.1.1. Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte van de wederpartij. Een
offerte, al dan niet vrijblijvend gedaan, kan niet worden herroepen na schriftelijke aanvaarding
door ICQT CONSULTANCY.
3.2. Wijzigingen
3.2.1. Leverancier zal op verzoek van ICQT CONSULTANCY alle door ICQT CONSULTANCY aangegeven
wijzigingen in de omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren zaken realiseren, mits deze
wijzigingen redelijkerwijs uitvoerbaar zijn.
3.2.2. Indien een wijziging naar het oordeel van leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen
vaste prijs en/of het tijdstip van levering, is hij verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te
geven, ICQT CONSULTANCY hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 werkdagen
na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk te informeren.
Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het oordeel van ICQT CONSULTANCY
onredelijk zijn, zullen partijen hierover in overleg treden.
3.3. Overdracht van verplichtingen
3.3.1. Leverancier kan een verplichting uit hoofde van de overeenkomst slechts met voorafgaande
schriftelijk toestemming van ICQT CONSULTANCY overdragen aan een derde. Aan deze
toestemming kunnen redelijke voorwaarden worden verbonden.
3.3.2. In gevallen van overdracht aan een derde van (een gedeelte van) de verplichtingen uit de
overeenkomst van leverancier is deze verplicht aan ICQT CONSULTANCY te melden welke
zekerheden zijn gesteld voor de afdracht van BTW, loonbelasting en sociale premies, die
wettelijk zijn voorgeschreven voor werkgevers
3.4. Prijs en prijsherziening
3.4.1. De prijzen zijn exclusief BTW en omvatten alle kosten in verband met de nakoming van de
verplichtingen van leverancier.
3.4.2. De prijzen zijn vast, tenzij de overeenkomst de objectieve omstandigheden vermeldt die tot
prijsaanpassing kunnen leiden, evenals de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.
3.4.3. ICQT CONSULTANCY is te allen tijde bevoegd om van leverancier een bankgarantie te verlangen
tot zekerheid van schadevergoeding bij niet deugdelijke nakoming. Deze bankgarantie zal voor
rekening van de leverancier gesteld worden door een van de grote Nederlandse banken.
3.4.4. Toekomstige prijsmutaties en marktontwikkelingen worden onverwijld schriftelijk gemeld aan
ICQT CONSULTANCY door de leverancier en kunnen niet eerder van kracht worden dan na
schriftelijke toestemming van ICQT CONSULTANCY
3.5. Facturering en betaling
3.5.1.Betaling van de factuur, inclusief BTW, zal plaatsvinden binnen 30 dagen na ontvangst van de
factuur, de goedkeuring van de zaken alsmede de eventuele installatie/montage daarvan door
ICQT CONSULTANCY.
3.5.2. ICQT CONSULTANCY is gerechtigd de betaling op te schorten indien zij een tekortkoming van de
zaken en de eventuele installatie/montage daarvan constateert.
3.5.3. ICQT CONSULTANCY heeft het recht het bedrag van de factuur te verminderen met bedragen die
leverancier is verschuldigd aan ICQT CONSULTANCY, ongeacht de valuta waarin zij luiden en
afdwingbaarheid van deze tegenvorderingen.
3.5.4.Betaling door ICQT CONSULTANCY houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.
3.6. Tijdstip van levering.
3.6.1. Het overeengekomen tijdstip van levering is van wezenlijke betekenis. Bij niet tijdige levering is
leverancier zonder nader ingebrekestelling in verzuim.
3.6.2. Leverancier dient dreigende levertijdoverschrijding onverwijld schriftelijk te melden aan ICQT
CONSULTANCY. Dit laat onverlet de eventuele gevolgen van deze overschrijding ingevolge de
overeenkomst of wettelijke bepalingen.
3.6.3.Eerdere aflevering dan overeengekomen kan slechts geschieden met voorafgaande schriftelijke
toestemming van ICQT CONSULTANCY. Eerdere aflevering leidt niet tot wijzigingen in het
overeengekomen tijdstip van betaling.
3.7. Levering
3.7.1. De leverancier zal zorgen dat de levering:
3.7.1.1.in overeenstemming is met de omschrijving, eisen en omvang volgens de bestelling of
koopovereenkomst;
3.7.1.2.geschikt is voor het opgegeven gebruiksdoel;
3.7.1.3.zonder gebrek is in ontwerp, constructie, fabricage, materialen en montage;
3.7.1.4.voldoet aan de wettelijke en andere overheidsbepalingen ten tijde van de levering.
3.7.2. Levering vindt plaats op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip.
3.7.3. ICQT CONSULTANCY heeft het recht de levering uit te stellen. Leverancier zal in dit geval op zijn
kosten de zaken deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan, conserveren,
beveiligen en verzekeren.
3.8. Tekortkoming
3.8.1. Bij een toerekenbare tekortkoming van leverancier is deze zonder nadere ingebrekestelling in
verzuim.
3.8.2.Onverminderd het recht op schadevergoeding en de overige wettelijk rechten voortvloeiend uit
een toerekenbare tekortkoming, is ICQT CONSULTANCY gerechtigd tot het innen van een
onmiddellijk opeisbare boete van 2 % per dag vanaf de dag van het verzuim, met een maximum
van 80% van het door ICQT CONSULTANCY in verband met de levering te betalen bedrag.
3.8.3.De wettelijke rente over bedragen die ICQT CONSULTANCY heeft vooruitbetaald zullen worden
verrekend met te betalen facturen over de periode van het verzuim.
3.8.4. In geval van een niet-toerekenbare tekortkoming worden de verplichtingen van beide partijen
voor een nader te bepalen aantal weken opgeschort.
3.8.5. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op niet-toerekenbare tekortkomingen beroepen indien
de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na het intreden
van de niet-toerekenbare tekortkoming, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de
wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep in kennis stelt.
3.8.6. Indien leverancier stelt dat een of meer van zijn tekortkomingen hem niet zijn toe te rekenen en
ICQT CONSULTANCY deze stelling aanvaardt, heeft ICQT CONSULTANCY niettemin het recht de
overeenkomst te ontbinden. In een dergelijke situatie zullen partijen geen schade bij elkaar in
rekening brengen.
3.9. Garantie
3.9.1. Leverancier garandeert dat de zaken en de eventuele installatie/montage daarvan beantwoorden
aan hetgeen is overeengekomen.
3.9.2. Leverancier garandeert, dat de zaken geheel compleet en voor gebruik gereed zijn. Hij zorgt
ervoor dat onder meer alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen,
reservedelen, gebruiksaanwijzingen en instructieboeken, die noodzakelijk zijn voor het
realiseren van het door ICQT CONSULTANCY schriftelijk aangegeven doel, worden meegeleverd,
ook indien zij niet met name zijn genoemd.
3.9.3. Leverancier garandeert dat het geleverde voldoet aan alle relevante wettelijke bepalingen
betreffende onder andere kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid.
3.9.4. Indien ICQT CONSULTANCY constateert dat het geleverde niet geheel of gedeeltelijk voldoet aan
hetgeen leverancier conform de leden1 t/m 3 van dit artikel heeft gegarandeerd is leverancier in
verzuim, tenzij laatstgenoemde kan aantonen dat de tekortkoming hem niet kan worden
toegerekend.
3.9.5. Leverancier verplicht zich voor zover het duurzame gebruiksgoederen betreft gedurende
minimaal 10 jaar na aflevering desgewenst prompt onderhoudswerkzaamheden en reparaties uit
te voeren en onderdelen te leveren tegen marktconforme prijzen.
3.10.Intellectuele en industriële eigendomsrechten.
3.10.1. Leverancier staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik door ICQT CONSULTANCY van de
geleverde zaken. Hij vrijwaart ICQT CONSULTANCY tegen de financiële gevolgen van
aanspraken van derden wegens inbreuk op hun intellectuele en industriële eigendomsrechten.
3.10.2. Leverancier is gerechtigd de informatie welke verstrekt is door ICQT CONSULTANCY te
gebruiken. echter uitsluitend in verband met de overeenkomst. Deze informatie is en blijft
eigendom van ICQT CONSULTANCY.
3.11.Documentatie
3.11.1. Leverancier is verplicht bijbehorende documentatie voorafgaande aan of tegelijkertijd met de
levering ter beschikking te stellen aan ICQT CONSULTANCY.
3.11.2. ICQT CONSULTANCY is vrij in het gebruik van deze documentatie, waaronder begrepen het
vermenigvuldigen daarvan voor eigen gebruik.
3.12.Aansprakelijkheid
3.12.1. Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die kan ontstaan in verband met de uitvoering
van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst
3.12.2. Leverancier vrijwaart ICQT CONSULTANCY tegen alle financiële gevolgen van aanspraken van
derden in enig verband staande met de uitvoering van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de
overeenkomst.
3.12.3. ICQT CONSULTANCY heeft het recht van leverancier te verlangen een verzekering af te sluiten
ter afdekking van de risico’s. Leverancier heeft op eerste verzoek van ICQT CONSULTANCY de
plicht inzage in de daartoe strekkende polis te geven
3.13.Risico- en eigendomsovergang
3.13.1. De eigendom van de zaken gaat over op ICQT CONSULTANCY nadat deze zijn geleverd en
zonodig gemonteerd respectievelijk geïnstalleerd.
3.13.2. In geval ICQT CONSULTANCY aan leverancier materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen,
gereedschappen, tekeningen, specificaties en software ter beschikking stelt ten behoeve van de
nakoming van zijn verplichtingen, blijven deze eigendom van ICQT CONSULTANCY. Leverancier
zal deze bewaren afgescheiden van voorwerpen welke toebehoren aan hemzelf of aan derden.
Leverancier zal deze merken als eigendom van ICQT CONSULTANCY.
3.13.3. Indien een derde ter zake van die zaken enig recht pretendeert en/of daarop beslag doet
leggen, zal de leverancier hem op de eigendom van ICQT CONSULTANCY wijzen en ICQT
CONSULTANCY terstond van die pretentie en/of beslaglegging in kennis stellen. ICQT
CONSULTANCY is te allen tijde gerechtigd de zaken, die aan hem toebehoren, zelf te (doen)
halen van de plaats waar zij zich bevinden. De leverancier verleent ICQT CONSULTANCY reeds
nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de leverancier in gebruik
zijnde ruimten te (doen) betreden.
3.13.4. Op het moment dat materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen en software, van ICQT
CONSULTANCY zijn verwerkt in zaken van leverancier, is sprake van een nieuwe zaak waarvan
de eigendom aan ICQT CONSULTANCY toebehoort. Dit geldt onverminderd artikel 3.13.5.
3.13.5. Het risico van de zaken gaat over op ICQT CONSULTANCY op het moment dat de levering en
vervolgens de goedkeuring van de zaken overeenkomstig artikel3.15 van deze voorwaarden
hebben plaatsgevonden.
3.14.Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking
Leverancier zal het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst evenals overige
bedrijfsinformatie geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijk
toestemming van ICQT CONSULTANCY. De leverancier is gehouden deze verplichtingen op te leggen
aan alle ondergeschikten en derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst
noodzakelijkerwijs daarvan kennis krijgen en staat ervoor in dat die ondergeschikten en derden die
verplichtingen nakomen.
3.15.Keuring
3.15.1. ICQT CONSULTANCY is gerechtigd te allen tijde zaken zowel tijdens de productie, bewerking
en opslag als na levering te (doen) keuren.
3.15.2. Op eerste verzoek zal leverancier toegang verschaffen aan ICQT CONSULTANCY of diens
vertegenwoordiger tot de plaats van productie, bewerking op opslag. Leverancier zal kosteloos
zijn medewerking verschaffen aan de keuring.
3.15.3. Indien een keuring zoals bedoeld in dit artikel door toedoen van leverancier niet op het
voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden dan wel indien een keuring moet worden herhaald,
komen de daaruit voor ICQT CONSULTANCY voortvloeiende kosten voor rekening van
leverancier.
3.15.4. Indien ICQT CONSULTANCY na een keuring goede gronden heeft te vrezen dat de leverancier
in de nakoming tekort zal schieten, is de leverancier, ook indien hij zich bereid verklaart zijn
verplichtingen na te zullen komen, gehouden terstond genoegzame, in de door ICQT
CONSULTANCY gewenste vorm, zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen voor de
eventueel door ICQT CONSULTANCY te lijden schade.
3.15.5. Ingeval van afkeuring van de geleverde zaken, zal leverancier binnen 5 werkdagen
zorgdragen voor herstel of vervanging van de geleverde zaken. Indien leverancier niet aan deze
verplichting voldoet binnen de in dit artikel getelde termijn, is ICQT CONSULTANCY gerechtigd
de benodigde zaken van een derde af te nemen, dan wel zelf maatregelen te nemen of
maatregelen door een derde te laten nemen voor rekening en risico van leverancier.
3.15.6. Indien leverancier niet binnen 5 werkdagen de afgekeurde geleverde zaken terughaalt, heeft
ICQT CONSULTANCY het recht de zaken aan leverancier voor diens rekening te retourneren.
3.16.Verpakking
3.16.1. ICQT CONSULTANCY heeft te allen tijde het recht de (transport)verpakkingsmaterialen voor
rekening van leverancier aan deze te retourneren.
3.16.2. Verwerking respectievelijk vernietiging van (transport)verpakkingsmaterialen is een
verantwoordelijkheid van leverancier. Indien op verzoek van leverancier verpakkingsmaterialen
worden verwerkt of vernietigd gebeurt dit voor risico en rekening van leverancier.
3.16.3. De leverancier dient de verpakking voortdurend aan de laatste milieueisen te laten aanpassen
alsook het Convenant Verpakking te onderschrijven.
3.16.4. De goederen dienen, zonder meerprijs, met een minimum aan materiaal, zodanig te zijn
verpakt dat deze de bestemming in goede staat kunnen bereiken.
3.17.Ontbinding
3.17.1. In geval van enige tekortkoming door leverancier in de nakoming van zijn verplichtingen uit
de overeenkomst of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, alsmede onder andere
in geval van zijn faillissement, surséance van betaling en in geval van stillegging, intrekking van
eventuele vergunningen beslag op (een deel van) bedrijfseigendommen of zaken bestemd voor
de uitvoering van de overeenkomst, liquidatie of overname of enige daarmee vergelijkbare
toestand van het bedrijf van leverancier, is hij van rechtswege in verzuim.
3.17.2. Onverminderd alle andere rechten kan ICQT CONSULTANCY de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk ontbinden, indien door leverancier of een van zijn ondergeschikten of
vertegenwoordigers enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon, die deel
uitmaakt van het bedrijf van ICQT CONSULTANCY of aan een van zijn ondergeschikten of
vertegenwoordigers.
3.17.3. In de bovengenoemde gevallen heeft ICQT CONSULTANCY, onverminderd de aan ICQT
CONSULTANCY overigens op grond van de overeenkomst en de wet toekomende rechten, het
recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig
geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3.17.4. Ontbinding geschiedt door middel van een aangetekende brief of deurwaarderexploot aan
leverancier.
3.18.Orde veiligheid en milieu
Leverancier en zijn werknemers evenals door hem ingeschakelde derden zijn gehouden wettelijke
veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen. Ook bedrijfsvoorschriften en
reglementen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu van ICQT CONSULTANCY dienen te
worden opgevolgd. Een exemplaar van deze voorschriften en reglementen “Reglement Veiligheid en
Milieu voor Derden” is op aanvraag onverwijld voor leverancier gratis ter beschikking.
4. Toepasselijk recht en geschillen
4.1. Op alle overeenkomsten en verbintenissen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is enkel en
alleen het Nederlands recht van toepassing.
4.2. Alle geschillen betreffende een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelf, zullen voor zover de wettelijke
bepalingen zulks toelaten, worden beslist door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement
Zutphen.
4.3. Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij koper
daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen. Indien koper een consument is, heeft zij gedurende een
kalendermaand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.
4.4. Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen de drie scheidslieden rechtspreken als goede
mannen naar billijkheid.
Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van de partijen er 1 benoemt en de derde
wordt benoemd door de twee reeds genoemde scheidslieden tezamen. De kosten van de
scheidslieden en hun honorarium komen ten lasten van partijen zodanig als scheidslieden zullen
bepalen. Voorzover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.